สำนักประกันคุณภาพคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ชั้น 2 อาคาร 2
517  ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2629-9153-7 ภายใน 3009 
Homepage : http://www.qa.itfd.rmutp.ac.th
E-mail
Address : somjai.s@rmutp.ac.th